Makedonija

Vladimir Martinovski (1974) je književni teoretičar, esejista, pesnik i pripovedač. Radi kako docent na predmetima komparativne poetike na Katedri za opštu i komparativnu književnost, na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“, Skoplje. Diplomirao je i magistrirao na Filološkom fakultetu, a doktorirao je na Univerzitetu Pariz 3 –  Nova Sorbona.
Predsednik je Društva za komparativnu književnost u Makedoniji. Član je Izvršnog odbora Međunarodne asocijacija za semiotiku, Međunarodne asocijacije za komparativnu književnost i Evropske mreže za komparatistička proučavanja. Član je redakcije makedonskog časopisa za haiku poeziju Mravka.
Autor je knjiga: Od slike do pesme – interferencije između makedonske savremene poezije i likovnih umetnosti (studija, 2003), Morska mesečina (haiku i tanka poezija, 2003), Skrivene pesme (haiku poezija, 2005), I voda i zemlja i vatra i vazduh (haiku poezija, 2006), Uporedni triptisi (studije i eseji, 2007), Les Musées imaginaires, (studija, 2009), Eho talasa (haibun poezija, 2009), Slike za čitanje – aspekti ekfrastične poezije (studija, 2009) i Kvarteti (poezija, 2009).
Priredio je knjige: Ut pictura poesis – poezija u dijalogu sa likovnim umetnostima, tematski izbor iz makedonske poezije  (zajedno sa Nuhijem Vincom, 2006) i Metamorfoze i metatekstovi (zajedno sa Vesnom Tomovskom, 2008).
Njegova poetska dela (glavno haiku poezija) su objavljena na albanskom, engleskom, grčkom, japanskom, poljskom, slovenačkom i srpskom jeziku.
Dobitnik je prve nagrade na Konkursu za kratku priču „Nova Makedonija“ za 2009. godinu.
Aktivno se bavi i muzikom. Učestvovao je na muzičkim izdanjima: OPA (2002)  Orkestra izvornih narodnih instrumenata „Pece Atanasovski“, Kaldrma (2004) grupe „Kaldrma“ i Kalemar (2008) grupe „Baklava“.