MakedonijaMacedonia

Vladimir Martinovski (1974) je književni teoretičar, esejista, pesnik i pripovedač. Radi kako docent na predmetima komparativne poetike na Katedri za opštu i komparativnu književnost, na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“, Skoplje. Diplomirao je i magistrirao na Filološkom fakultetu, a doktorirao je na Univerzitetu Pariz 3 –  Nova Sorbona.
Predsednik je Društva za komparativnu književnost u Makedoniji. Član je Izvršnog odbora Međunarodne asocijacija za semiotiku, Međunarodne asocijacije za komparativnu književnost i Evropske mreže za komparatistička proučavanja. Član je redakcije makedonskog časopisa za haiku poeziju Mravka.
Autor je knjiga: Od slike do pesme – interferencije između makedonske savremene poezije i likovnih umetnosti (studija, 2003), Morska mesečina (haiku i tanka poezija, 2003), Skrivene pesme (haiku poezija, 2005), I voda i zemlja i vatra i vazduh (haiku poezija, 2006), Uporedni triptisi (studije i eseji, 2007), Les Musées imaginaires, (studija, 2009), Eho talasa (haibun poezija, 2009), Slike za čitanje – aspekti ekfrastične poezije (studija, 2009) i Kvarteti (poezija, 2009).
Priredio je knjige: Ut pictura poesis – poezija u dijalogu sa likovnim umetnostima, tematski izbor iz makedonske poezije  (zajedno sa Nuhijem Vincom, 2006) i Metamorfoze i metatekstovi (zajedno sa Vesnom Tomovskom, 2008).
Njegova poetska dela (glavno haiku poezija) su objavljena na albanskom, engleskom, grčkom, japanskom, poljskom, slovenačkom i srpskom jeziku.
Dobitnik je prve nagrade na Konkursu za kratku priču „Nova Makedonija“ za 2009. godinu.
Aktivno se bavi i muzikom. Učestvovao je na muzičkim izdanjima: OPA (2002)  Orkestra izvornih narodnih instrumenata „Pece Atanasovski“, Kaldrma (2004) grupe „Kaldrma“ i Kalemar (2008) grupe „Baklava“.Vladimir Martinovski (1974) is a literary critic, essayist, poet and storyteller. He is an assistant professor of Comparative Poetics at the General and Comparative Literature Department of the Blaže Koneski Faculty of Philology, Ss Cyril and Methodius University, Skopje. He received his bachelor and masters degrees at the Faculty of Philology, and his PhD at the University of the New Sorbonne – Paris III.

He is President of the Comparative Literature Society of Macedonia and an executive board member of the International Association for Semiotic Studies. He is also a member of the International Comparative Literature Association and of the European Network for Comparative Literary Studies. He is a co-editor of the Macedonian haiku magazine Мравка (Ant).

He has authored the following books: From Image to Poem – Interference between Contemporary Macedonian Poetry and Fine Arts (a study, 2003), Maritime Moon (haiku and tanka, 2003), Hidden Poems (haiku, 2005), And Water and Earth and Fire and Air (haiku, 2006), Comparative Triptychs (studies and essays, 2007), Les Musées imaginaires, or Imaginary Museums (a study, 2009), A Wave Echo (haibuns, 2009), Reading Images – Aspects of Ekphrastic Poetry (a study, 2009) and Quartets (poetry, 2009).

He co-edited the books: Ut Pictura Poesis – Poetry in Dialogue with Other Arts, a Thematic Selection of Macedonian Poetry  (with Nuhi Vinca, 2006) and Metamorphoses and Metatexts (with Vesna Tomovska, 2008).

His poetry – mainly haiku – has been translated into Albanian, English, Greek, Japanese, Polish, Slovene and Serbian.

He was awarded first prize at the Nova Makedonija Short Story Competition in 2009.

Vladimir Martinovski is an active musician as well. He has performed on the albums OPA (2002) of the Pece Atanasovski Folk Instrument Orchestra, Калдрма, or Cobble (2004) of the band Kaldrma and and Kalemar (2008) of the Baklava band.

Comments

Leave a Reply